Mangfoldighet
Fra gammelt av har samer hatt som ideal at man skal beherske mange typer arbeid. Livsgrunnlaget, naturen og levemåten krevde at man hadde et bredt spekter av kunnskaper og ferdigheter. Dette ble vektlagt i barneoppdragelsen som hadde som mål at alle skulle lære det som krevdes for å bli iešbirgejeaddji dvs. et selvberget menneske. Den som hadde spesialisert seg på ett felt ble kalt for ovtta barggu olmmoš, dvs. en som bare behersker en type arbeid. Presten i bygda var gjerne ovtta barggu olmmoš (Aimo Aikio 2010:46). Dette betyr selvfølgelig ikke at man ikke skal utmerke seg på noen måte, men at spesialisering ikke må skje på bekostning av mangfoldigheten. Denne filosofien lever fortsatt, men har fått en ny dimensjon i det moderne samiske samfunnet.

Tradisjonelle næringer
Tradisjonelle næringer er fortsatt sentrale blant samene, selv om bare et mindretall har sitt utkomme fra utmarka. Men for mange familier er fortsatt matauk fra sanking av bær og urter, fiske, jakt og fangst viktig. Også den gamle delingskulturen lever fortsatt. Ferdigheter i duodji/ samisk håndverk verdsettes fortsatt høyt. Samiske nyttegjenstander og klær fås ikke i butikker. Samtidig som det er viktig å holde tradisjonene i hevd, er det selvfølgelig også viktig at alle har muligheter til å skaffe seg lønnet arbeid.

Selvbergingstanken
Sámi joatkkaskuvla / Samisk videregående skole støtter selvbergingstanken ved å gi elevene mulighet til å lære tradisjonskunnskap og den holistiske tenkningen i den. Aktivitetene i skolens årshjul for tradisjonskunnskap gjenspeiler samenes åtte årstider og arbeidsoppgaver som er fordelt på de ulike årstidene, og gir elevene muligheter til å lære gjennom deltakelse i praktisk arbeid. Skolen har integrere duodji i faget yrkesfaglig fordypning i vg1 helse og oppvekst og bygging av tradisjonell samisk elvebåt i vg2 byggfag.

Sak om endring av studiepermisjon
Skolen har fremmet sak for styret om endring av skolereglementet slik at elever har mulighet til å få permisjon for å delta i utøvelse av tradisjonelle næringer. Skolens tilbudsstruktur har selvberging som mål i tillegg til at den skal bidra til å utvikle det samiske samfunnet generelt og Kárášjohka-samfunnet spesielt. Skoleløpet skal gi elevene et godt grunnlag for valg av yrke, enten akademisk eller yrkesfaglig, slik at de kan klare seg økonomisk. Skolen vektlegger dessuten entreprenørskap slik at elevene gjennom arbeid med ungdomsbedrift lærer å etablere og drive en bedrift slik at de etter endt utdanning vil være i stand til å skape seg sin egen arbeidsplass.

Film om hvordan lage blodpølser:

Duodjikurs for elever: