Hvilken elever kan søke?
Ordningen gjelder borteboende elever. Alle som ser at de kan trenge litt hjelp til å få orden på sin skolehverdag i form av tilsyn, voksenkontakt, vekking og lignende. Elever som trenger ekstra tilsyn i henhold til helse og
sosiallovgivningen omfattes ikke av vertsfamilieordningen. Elever under 18 år prioriteres.

For elever under 18 år:
Ordningen omfatter kost, losji og omsorg.

For elever over 18 år:
Vertsfamilien får betalt for tilsyn av leieboeren og leie av hybelleilighet. Kost er ikke inkludert. Dersom vertsfamilien ønsker å tilby måltider til eleven må dette betales ekstra av eleven.

Betaling
Skolen bestemmer maksprisen vertsfamilien får utbetalt i måneden. Skolen betaler en viss sum i måneden og mellomlegget mellom maksprisen og  summen skolen betaler, betales av eleven selv. Vertsfamilien mottar et fast månedlig beløp fra skolen så lenge eleven bor hos vertsfamilie. Ved skoleslutt i juni avsluttes vertsfamilieavtalen og evt ny kontrakt skrives ved skolestart i august.
Hvis eleven ønsker å leie hos vertsfamilien i sommerferien, må privat leiekontrakt/avtale skrives mellom elev og vertsfamilie. Skolen dekker ikke leie i sommerferien

Hva forventes av vertsfamilie?
- Personer som trives med ungdom, formidler trygghet og viser romslighet, er til stede og kan vise at de bryr seg. De må være villig til å holde seg til de grenser som det blir enighet om.
- Vertsfamilieordningen innebærer at eleven knyttes nærmere familien som står for utleie av rom/hybel.
- Vertsfamilien holder god kontakt med skolen og de foresatte, særlig i forhold til fravær. I dette ligger ansvar for å kontakte skolen dersom eleven er borte fra skolen.
- Det skal lages skriftlig avtale mellom vertsfamilie og elev over hvilken tilsyn og hva slags oppfølging den enkelte har behov for, og hva vertsfamilien kan bidra med.
- Vertsfamilien får økt ansvar for eleven i hverdagen, men det er viktig å vite at dette ansvaret faller bort dersom eleven bryter kontrakt-vilkårene. Avtalen mellom vertsfamilien og eleven kan inneholde oppfølging av innetid, vekking, og måltider, begrensning/pålegg på saker som røyking, vask og rydding og helgeoppfølging.
- Godkjent politiattest må leveres til skolen før utbetaling. 

Hva forventes av vertselev?
- At du beskriver dine behov for oppfølging så nøye som mulig i søknaden
- At du hele tiden har en åpen dialog med vertsfamilien.
- Hygiene artikler dekkes av eleven selv (feks. shampoo, balsam, såpe m.m)
- At du planlegger og orienterer vertsfamilien om hjemreiser, yrkesutplassering etc.
- Før kontrakten underskrives må du ha satt deg inn i hus-reglementet og være villig til å underordne deg dette.
- Ved brudd på kontrakt, eller konflikter med vertsfamilien, tar du kontakt med skolen slik at de kan bidra til løsninger av forholdet.
- Hjemreise i høytider (jul og påske) hvis ikke annet blir avtalt med vertsfamilien.
- Rundvask ved utflytting etter avtale med vertsfamilie.


Hva forventes av skolen?
- At vi prøver å finne elever og familier som i utgangspunktet vil trives sammen
- Holder månedlig kontakt med både eleven og vertsfamilien
- Bidrar med hjelp dersom det oppstår problemer
- Miljøarbeider er kontaktperson ved skolen og er tilgjengelig på dagtid, og de kveldene det er sosiale aktiviteter på skolen. Miljøarbeider kan bidra med informasjon, hjelp til konflikthåndtering, bytting av vertsfamilien og lignende.


Kontaktperson:
Lisbeth Johnskareng
Miljøarbeider
Telefon: 47 78 67 98