Eksamen – eksamenskarakter
Ved slutten av skoleåret kan du bli tatt ut til eksamen, muntlig og/eller skriftlig. Eksamenskarakteren vil alltid bli ført på vitnemålet ved siden av standpunktkarakterene. Dersom du får IV i et fag, vil en eventuell eksamenskarakter bli slettet. Dersom du stryker til eksamen, har du ikke bestått faget, selv om standpunktkarakter er bestått. Består du eksamen selv om du strøk på standpunktkarakter, er faget bestått. Vær oppmerksom på at dersom du slutter i et programfag i 2. termin, vil det føre til at du ikke får fullverdig vitnemål hvis du blir trukket ut til eksamen i det faget du sluttet i.

Ny/utsatt eksamen
Hvis du får 1 i standpunktkarakter eller til eksamen, har du rett til en ny eksamen ved første etterfølgende eksamen. Hvis du har dokumentert gyldig fravær til ordinær eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Du må selv melde deg opp hos inspektør I like etter skolestart. Saksgangen ved klage på karakterer Som elev har du rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Du vil få en egen informasjon om klagerett. Før du sender en skriftlig klage til rektor, må du ha en samtale med faglærer der han/hun kommer med en begrunnelse (Se Opplæringsloven §5).

 

Vurdering
Lærerne vil følge med på din utvikling og gi tilbakemeldinger som du lærer noe av. Læreren vil varsle deg dersom ditt fravær fører til at du kan komme til å mangle grunnlag for å få fastsatt karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Det vil gis mulighet til å rette opp forholdet.


I forhold til vurdering har du rett til:
• å få vite hva som er målene for opplæringen
• å få vite hva det blir lagt vekt på vurderingen
• å få vurdert kompetansen din underveis i terminen
• å få veiledning om hva du må mestre for å bli bedre i faget
• å få muligheten til å vurdere sin egen kompetanse, eget arbeid og faglig utvikling
• en samtale i halvåret med din kontaktlærer eller en annen lærer i klasseteamet om din skolesituasjon
• dialog med din faglærer om din faglige utvikling
• å få halvårsvurdering i form av karakter og en beskrivelse av din kompetanse som forteller hvordan du kan forbedre deg


Udokumentert fravær
Udokumentert fravær over 10% i et fag kan føre til at du ikke får vurdering. Manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner kan også føre til at det ikke kan gis vurdering i et fag.

Fravær og grunnlag for vurdering
Alt fraværet ditt føres på vitnemålet. Innenfor en ramme på 10 dager, kan fravær som skyldes helse, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte og representasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå strykes. For flere detaljer se i §3.47 i forskrift til opplæringsloven. Dette fraværet må dokumenteres av eleven.